Partners

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos – Institutet för hälsa och välfärd, Finland
Sozialpsychiatrisches Zentrum des PARITÄTISCHEN in Bayern, Tyskland
Helsingin Klubitalot – Helsingfors klubbhus, Finland
De Waterheuvel, Amsterdam, Nederländerna
Papilot, zavod, Ljubljana, Slovenien
Fountain House Stockholm, Sverige
Fundatia Estuar, Rumänien
Foundation UZTAI Fundazioa, Spanien - Baskien
Zavod RUJ – institut för utbildning, meritering och rehabilitering, Slovenien
International Center for Clubhouse Development, Förenta staterna

EMPAD Group

- arrow up

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos – Institutet för hälsa och välfärd, Finland

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Institutet för hälsa och välfärd, är ett forsknings- och utvecklingsinstitut under finska social- och hälsovårdsministeriet. THL påbörjade sin verksamhet 1 januari 2009, efter sammanslagningen av Folkhälsoinstitutet (KTL) och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (STAKES).

THL:s funktioner:
• Att främja välfärd och hälsa hos befolkningen
• Att förebygga sjukdomar och sociala problem
• Att utveckla social- och hälsoservicen

THL strävar efter och genomför sina målsättningar med hjälp av forskning, utvecklingsaktiviteter, officiella uppdrag, styrning genom information och även internationellt samarbete. I sin ställning som lagstadgad statistisk myndighet för hälsa och välfärd bevarar och främjar THL användningen av en stark kunskapsbas inom området.

THL har en aktiv internationell roll att både befrämja nationella intressen och bidra till globala policyn.

- arrow up

Sozialpsychiatrisches Zentrum des PARITÄTISCHEN in Bayern, Tyskland

Clubhaus Schwalbennest och Clubhaus München Giesing

De två klubbhusen i München är delar av ett socialpsykiatriskt center som tillhör en stor tysk välfärdsorganisation kallad "Der PARITÄTISCHE in Bayern". Parallellt med de två klubbhusen driver centret ett ganska stort terapeutiskt program för inlagda patienter, ett program för gemensamt boende och ett boendestödsprogram. Clubhaus Schwalbennest grundades 1986. Personalen bestående av fem personer koordinerar den arbetsinriktade vardagen för cirka 80 medlemmar som deltar regelbundet i två enheter: köket och kontoret. Klubbhuset är certifierat av ICCD och har en specifik expertis när det gäller att stödja sina medlemmar att återgå i arbete.

Clubhaus München Giesing (tidigare Clubhaus Lichtblick) grundades 1995. Personalen bestående av tre personer samt cirka 60 medlemmar arbetar inom områdena kök, hushållning och kontorsarbete. Båda klubbhusen har stor erfarenhet av att stödja människor med en historik av mental ohälsa och besöks ofta av lokala grupper och individer och även av utländska besökare.

- arrow up

Helsingin Klubitalot – Helsingfors klubbhus, Finland

Helsingin Klubitalot ry grundades 1997. Dess främsta mål är att stödja människor med mental ohälsa för att återgå till arbete och utbildning samt förbättra deras sociala färdigheter genom klubbhusens rehabiliteringsmodell. Det ger alla som rehabiliteras mentalt (klubbhusets medlemmar) möjligheter till livslångt lärande. Metoderna för den psykosociala rehabiliteringen är arbetsinriktad vardag, stödd utbildning och stödd anställning. Helsingin Klubitalo är medlem av Finska klubbhusföreningen och the international Center for Clubhouse Development (ICCD). Driftbudgeten för år 2010 är 667 182 € med nio heltidsanställda och 950 medlemmar. Snittantalet dagliga deltagare är 75 medlemmar.

Helsingin Klubitalo har den högsta kvalitetsklassningen (3-årscertifikat) från ICCD. Helsingin Klubitalo är en av 10 fortbildningsbaser i världen, som erbjuder kollegial fortbildning för de övriga klubbhusen över hela världen. Målet för kollegial fortbildning är att främja kvaliteten inom klubbhusarbetet.

- arrow up

De Waterheuvel, Amsterdam, Nederländerna

Målet är att erbjuda en plats att vistas på och en plats att (åter)integreras i samhället för människor
som lider av mental ohälsa. Inriktningen för människor som besöker De Waterheuvel är att få maximal nytta av den positiva stimulansen genom att tillhöra en gemenskap. De stimuleras av de aktiva sympatierna från de friska deltagarna. Strukturen hos De Waterheuvel är den hos ett klubbhus. Människor blir medlemmar och de får aktivt stöd att delta i normala aktiviteter: anställning, rekreationsaktiviteter, hushåll. Deltagandet i aktiviteterna är 100% frivilligt. De Waterheuvel grundades 1986 och har ett genomsnittligt deltagande av 50 personer per dag.

Aktiviteter:
• Ett dagsprogram för att uppöva färdigheter och utveckla medlemmarna att delta i samhällsaktiviteter utanför klubbhuset.
• Cateringaktiviteter: ett lunchrum www.eetwinkeldeburen.nl och catering för två företag.
• En telefon för hjälp till självhjälp och en chattjänst för människor som lider av mental ohälsa www.warmline.nl
• En service för människor med små tekniska problem i hemmet www.homeserviceamsterdam.nl

- arrow up

Papilot, zavod, Ljubljana, Slovenien

Papilot grundades 1995 som ett svar på den ändrade situationen i Slovenien när självständigheten etablerades. Vi har fyra enheter och ett stort antal olika specialister: psykologer, socialarbetare, socialpedagoger, arbetsterapeuter, ekonomer och medicinska fackmän. Med syftet att berika och utveckla livskvaliteten genom aktiviteter använder vi ett holistiskt tillvägagångssätt och betonar främjande av socialt inkluderande. Våra huvudsakliga aktiviteter fokuserar på utbildning, fortbildning och vägledning för arbetslösa och andra utsatta grupper. Målen med våra tjänster och aktiviteter är att erbjuda högklassigt arbete med utsatta grupper och möjliggöra en framgångsrik återintegration i den sociala gemenskapen.

• Yrkesmässigt/sysselsättningsmässigt
• Aktiva anställningspolicyprogram
• Program för socialt inkluderande
• Hjälpcenter för brottsoffer
• Dagvårdscenter för äldre
• Mjuka färdigheter och andra fortbildnings- och utbildningsprogram
• Nationella och internationella projekt.

- arrow up

Fountain House Stockholm, Sverige

Fountain House är inriktad på rehabilitering av män och kvinnor som lider av mental ohälsa genom att erbjuda våra medlemmar tillfällen att leva, arbeta och lära, medan de bidrar med sina förmågor via en gemenskap för ömsesidigt stöd som har funnits sedan 1980. Vi gör detta genom utveckling av innovativa tekniker, forskning och kunskapsdelning med andra. Vårt mål är en hög livskvalitet för alla medlemmar, kontinuerlig förbättring och slutgiltig eliminering av stigmatiseringen av människor som lider av mental ohälsa. Vår framgång beror på vår förmåga att inspirera partnerskap mellan medlemmar, personal, styrelsemedlemmar, företagspartners, medicinska leverantörer och samhället i övrigt.

Nationella aktiviteter:
• Medlem av den svenska klubbhusföreningen
• Föredrag vid polishögskolan och andra samhällsfunktioner
• Ett eget radioprogram

Internationella aktiviteter:
• Värd för den 16:e internationella klubbhuskonferensen i juni/juli 2011.
• EPCD European Partnership for Clubhouse Development
• ICCD International Center for Clubhouse Development

- arrow up

Fundatia Estuar, Rumänien

Estuar grundades 1993 och erbjuder tjänster avseende mental hälsa via flera dagcenter: två i Bukarest, ett i Cluj, ett i Ploiesti och ett i Giurgiu, och via två filialer: en i Botosani och en i Constanta. Vi utvecklade också ett 17-årsprojekt för boendestöd i Bukarest, den första i Rumänien inom området mental hälsa. Vi erbjuder social service till mer än 350 förmånstagare. Målgrupperna är människor som lider av mental ohälsa, deras familjer och specialister inom mental hälsa. Estuar genomför flera projekt: vi stöder social service vid flera dagcenter över hela landet, vi ger boendestöd till 12 personer som lider av mental ohälsa, vi stöder skyddade arbeten för personer som lider av mental ohälsa, och vi genomför ett boendeprogram med vägledning för personer som lider av mental ohälsa i Bukarest. Estuar är medlem av Mental Health Europe och RENASIS (nätverk som bekämpar fattigdom). Under 2010 genomförde vi 13 projekt (ett avseende boendeservice med vägledning, sju som avsåg social service med anknytning till mental hälsa, ett projekt för ökad medvetenhet, ett frivilligprojekt, ett projekt för socialt inkluderande, ett projekt för upptäckt av mental ohälsa samt ett projekt för rådgivning till mödrar).

- arrow up

Foundation UZTAI Fundazioa, Spanien - Baskien

"UZTAI" har ett mål att verka för att allmänt hävda rättigheterna för personer som lider av sjukdom och mental ohälsa, speciellt de som befinner sig i en kritisk situation efter långvarig sjukdom, funktionshindrade och drabbade av social utestängning genom olika typer av marginalisering, samt utveckla studier och forskning.

Specifika mål och aktiviteter:
1) Att genomföra studier och praktiska projekt avseende sanitära förhållanden, sociala resurser, gemensamt boende och bostäder för personer som lider av mental ohälsa, till funktionshindrade och personer i situationer av socialt utanförskap.
2) Att utveckla program och projekt för främjande av mental hälsa (lokalt och internationellt).
3) Verka för mentalpatienter och försvara personernas mänskliga rättigheter
4) Att genomföra en solidaritetsaktion med utvecklingsländerna, med samarbete inom specifika områden med detta mål.
5) Att motverka orsakerna till mental ohälsa och att den blir kronisk, stigmatisering, marginalisering och social utestängning.

- arrow up

Zavod RUJ – institut för utbildning, meritering och rehabilitering, Slovenien

Institutet grundades som en reaktion på behoven hos arbetslösa funktionshindrade människor som väntade på arbete inom detta område. Det huvudsakliga syftet var att bidra effektivt för (åter)integrering av personer med funktionshinder på arbetsmarknaden.

Huvudaktiviteter:
Rehabilitering i yrkesavseende baserat på teamarbete inom flera olika områden, aktivt deltagande och stärkande av funktionshindrade personer.

Aktiviteter:
• motivering till arbete och socialt inkluderande
• bedömning av arbetsförmåga
• träning av sociala färdigheter
• yrkesrådgivning
• arbetsträning
• analys och anpassning av arbetsplatser
• placering i arbeten
• tillsyn

Ruj har grundat ett center för skyddat arbete som sysselsätter 16 funktionshindrade personer med 30–70 % arbetsförmåga.

Program för social inkluderande, för personer vars arbetsförmåga är mindre än 30 %. Syfte: att motivera personer att skaffa mer arbete och sociala färdigheter, expandera sitt sociala nätverk och öka eller etablera förutsättningar för socialt inkluderande. Ruj har genomfört programmet med 12 deltagare.

- arrow up

International Center for Clubhouse Development, Förenta staterna

ICCD grundades 1994, en icke-statlig internationell organisation utan vinstintresse. ICCD är en global resurs för gemenskaper som skapar lösningar för människor som lider av mental ohälsa. Vi hjälper gemenskaper över hela världen att skapa klubbhus, som ska vara gemenskapscenter som ger hopp och tillfällen för personer som lider av mental ohälsa, så att de når sin fulla potential. ICCD-anslutna klubbhus, nu mer än 300 över hela världen, grundas på insikten att rehabilitering från allvarlig mental ohälsa måste involvera hela personen i en vital och kulturellt lyhörd gemenskap. En ICCD-ansluten klubbhusgemenskap erbjuder respekt, hopp, ömsesidighet och obegränsade tillfällen att få tillgång till samma världar av vänskap, boende, utbildning, hälsovård och arbete som resten av samhället.

ICCD främjar utveckling och stärkande av gemenskapsbaserade klubbhus; övervakar och underlättar skapande och utveckling av internationella klubbhusstandarder; underlättar och kvalitetssäkrar fortbildning, konsultationer, kvalitetsstyrning och certifiering, forskning och befrämjande av klubbhus som en del av gemenskapsbaserad service för mental hälsa. ICCD sörjer för effektiv kommunikation och spridning av vitala forskningsresultat och information om klubbhusmodeller över hela världen, till organisationer eller grupper av människor som är intresserade av att antingen etablera ett klubbhus eller som redan förbättrar aktiviteterna i existerande klubbhus.
ICCD organiserar globala internationella klubbhusseminarier; nästa kommer att hållas 2011 i Sverige.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia