Proiectul EMPAD 2010-2012

Obiectivul proiectului EMPAD este crearea unui nou program de instruire pentru personalul implicat în educa?ia adul?ilor ?i pentru ceilal?i profesioni?ti care lucreaz? cu persoane cu probleme de s?n?tate mintal?. Instruirea EMPAD ofer? o orientare pentru serviciile de reabilitare bazate pe comunitate (CBR) ?i, în special, pentru metoda Clubhouse, care pune accent pe orientarea recuper?rii, oportunit??ile de înv??are ?i integrarea pe pia?a for?ei de munc? a persoanelor cu boli mintale.

Programul de instruire EMPAD se va desf??ura ca program-pilot în cadrul proiectului, iar produsul de instruire final va fi oferit publicului european prin intermediul Bazei de date de instruire Comenius-Grundtvig. Proiectul va publica materiale de instruire pentru cursuri ?i va oferi pe Web materiale gratuite pentru înv???mântul la distan??. Adul?ii care au suferit de probleme de s?n?tate mintal? particip? la dezvoltarea ?i implementarea proiectului ca "exper?i prin experien??".

Proiectul EMPAD promoveaz? calitatea serviciilor de reabilitare bazate pe comunitate, oferind profesioni?tilor tipuri noi de oportunit??i de a efectua instruirea. Pe termen lung, proiectul va facilita noile programe CBR ?i posibilit??ile de instruire pentru adul?ii care sufer? de boli mintale în zone în care posibilit??ile similare nu sunt înc? accesibile. Num?rul mai mare de programe CBR va oferi mai multe posibilit??i pentru cet??enii dezavantaja?i, astfel încât ace?tia s? beneficieze de înv???tur? pe parcursul întregii vie?i ?i s? fie inclu?i în societate.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia