Partners

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos - Nationaal instituut voor gezondheid en welzijn, Finland
Sozialpsychiatrisches Zentrum des PARITÄTISCHEN in Bayern, Duitsland
Helsingin Klubitalot - de Clubhuizen van Helsinki, Finland
De Waterheuvel, Amsterdam, Nederland
Papilot, zavod, Ljubljana, Slovenie
Fountain House Stockholm, Zweden
Fundatia Estuar, Roemenie
Stichting UZTAI Fundazioa, Spanje - Baskenland
Zavod RUJ - instituut voor educatie, kwalificatie en rehabilitatie, Slovenie
International Center for Clubhouse Development, United States of America

EMPAD Group

- arrow up

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos -
Nationaal instituut voor gezondheid en welzijn, Finland

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), het nationale instituut voor gezondheid en welzijn, is een onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut ressorterend onder het Finse ministerie van sociale zaken en gezondheid. THL ging op 1 januari 2009 van start na de fusie van het nationale instituut voor de volksgezondheid (KTL) en het nationale onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor welzijn en gezondheid (STAKES).

De functies van THL:
• Het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de bevolking
• Het voorkomen van ziekten en maatschappelijke problemen
• Het ontwikkelen van sociale en gezondheidsdiensten

THL maakt bij het nastreven en realiseren van zijn doelstellingen gebruik van onderzoek, ontwikkelingsactiviteiten, officiële taken, aansturing via informatie en internationale samenwerking. In zijn wettelijk voorgeschreven hoedanigheid als statistische autoriteit voor gezondheid en welzijn beheert en bevordert THL het gebruik van een sterke kennisbasis binnen het veld.

THL speelt een actieve internationale rol om de nationale belangen te behartigen en om bij te dragen aan wereldwijde beleidslijnen.

- arrow up

Sozialpsychiatrisches Zentrum des PARITÄTISCHEN in Bayern, Duitsland

Clubhaus Schwalbennest & Clubhaus München Giesing

De twee clubhuizen in München zijn onderdeel van een sociaal psychiatrisch centrum dat ressorteert onder een grote Duitse welzijnsorganisatie met de naam "Der PARITÄTISCHE in Bayern". Naast de twee clubhuizen heeft het centrum een vrij groot klinisch therapeutisch programma, een project met gedeelde woningen en een project voor begeleid wonen. Clubhaus Schwalbennest is opgericht in 1986. Vijf (staf)leden coördineren de work-ordered day voor zo'n 80 regelmatig deelnemende leden. Zij doen dat in twee eenheden: keuken en kantoor. Het clubhuis is gecertificeerd door de ICCD en beschikt over specifieke expertise bij de begeleiding van zijn leden om weer aan het werk te gaan.

Clubhaus München Giesing (het voormalige Clubhaus Lichtblick) werd opgericht in 1995. Drie stafleden en zo'n 60 leden werken er binnen de terreinen keuken, huishouding en administratieve werkzaamheden. Beide clubhuizen hebben een schat aan ervaring als het gaat om de ondersteuning van mensen met een psychiatrisch verleden en worden regelmatig bezocht door lokale groepen en individuele personen alsmede buitenlandse bezoekers.

- arrow up

Helsingin Klubitalot - de Clubhuizen van Helsinki, Finland

Helsingin Klubitalot ry is opgericht in 1997. De doelstelling van de organisatie is het ondersteunen van mensen met een psychische aandoening richting een terugkeer op de arbeidsmarkt en een opleiding en het verbeteren van hun sociale vaardigheden via het clubhuis-rehabilitatiemodel. Men biedt alle mensen binnen de psychische rehabilitatie (leden van het clubhuis) mogelijkheden om een leven lang te blijven leren. De methoden voor de psychosociale rehabilitatie zijn de work- ordered day, begeleid leren en begeleid werken. Helsingin Klubitalo is aangesloten bij de Finnish Clubhouse Coalition en het International Center for Clubhouse Development (ICCD). De exploitatiebegroting voor 2010 bedraagt EUR 667 182 met 9 voltijdsstafleden en 950 leden. Gemiddeld zijn er op een dag zo'n 75 leden aanwezig.

Helsinki Clubhouse voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen (driejarig certificaat) van de ICCD. Helsingin Klubitalo is één van de 10 wereldwijde Training Bases waar Colleague training wordt aangeboden voor de andere clubhuizen over de hele wereld. De Colleague training is bedoeld om de kwaliteit van de clubhuisactiviteiten te bevorderen.

- arrow up

De Waterheuvel, Amsterdam, Nederland

Het doel is om mensen met een psychiatrische achtergrond een plek te bieden waar ze kunnen
verblijven en waar ze kunnen (her)integreren in de maatschappij. De benadering is erop gericht om
de mensen die naar De Waterheuvel komen maximaal te laten profiteren van de positieve
stimulansen die het biedt om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Ze worden gestimuleerd
door actief een beroep te doen op het gezonde deel van de deelnemers. De Waterheuvel heeft de
structuur van een clubhuis. De mensen worden lid en worden door de staf actief begeleid om deel
te nemen aan normale activiteiten: werk, recreatie, huisvesting. De deelname aan de activiteiten is
100% vrijwillig. De Waterheuvel is opgericht in 1986 en er komen per dag gemiddeld zo'n 50
mensen.

Activiteiten:
• Een dagprogramma voor het aanleren van vaardigheden en voor de ontwikkeling van leden om
deel te nemen aan activiteiten buiten het clubhuis.
• Cateringactiviteiten: een lunchroom www.eetwinkeldeburen.nl & catering voor 2 bedrijven.
• Een telefoon- en chat-dienst voor zelfhulp voor mensen met een psychiatrische achtergrond www.warmline.nl
• Een dienst voor mensen met kleine technische problemen thuis www.homeserviceamsterdam.nl

- arrow up

Papilot, zavod, Ljubljana, Slovenie

Papilot is opgericht in 1995 als reactie op de veranderende situatie in Slovenië tijdens het totstandkomen van de onafhankelijkheid. Wij hebben 4 eenheden en een groot aantal verschillende professionals: psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogen, ergotherapeuten, economen en medische professionals. Om te komen tot een verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit van leven in activiteiten hanteren wij een holistische aanpak, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van sociale integratie. Onze voornaamste activiteiten zijn gericht op opleiding, training en begeleiding voor werkloze mensen en andere kwetsbare groepen. Onze diensten en activiteiten richten zich op het leveren van kwaliteitswerk ten aanzien van kwetsbare groepen en deze succesvol te laten re-integreren in de maatschappij.

• Beroep/werk
• Actieve werkgelegenheidsprogramma's
• Programma's voor sociale integratie
• Centrum voor slachtofferhulp
• Dagopvang voor ouderen
• Soft skills en andere trainings- en opleidingsprogramma's
• Nationale en internationale projecten.

- arrow up

Fountain House Stockholm, Zweden

Fountain House richt zich op het herstel van mannen en vrouwen met een psychiatrische achtergrond door onze leden mogelijkheden te bieden om te leven, te werken en te leren terwijl zij hun talenten inzetten via een gemeenschap waarbinnen mensen elkaar wederzijds ondersteuning bieden. Dat doen we al sinds 1980 en we doen het via de ontwikkeling van innovatieve technieken, onderzoek en het delen van kennis met anderen. Ons doel is een hoge kwaliteit van leven voor alle leden, een doorlopend verbeteringsproces en uiteindelijk het wegnemen van stigma's over mensen met een psychische aandoening. Het succes daarbij is afhankelijk van de mate waarin wij leden, staf, directieleden, zakelijke partners, medische zorgverleners en de maatschappij in bredere zin kunnen inspireren om samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Nationale activiteiten:
• Lid van de Swedish Clubhouse Coalition
• Lezingen op de politieacademie en andere maatschappelijke functies
• Eigen radioprogramma

Internationale activiteiten:
• Gastorganisatie voor de 16e International Clubhouse Conference in juni/juli 2011.
• EPCD European Partnership for Clubhouse Development
• ICCD International Center for Clubhouse Development

- arrow up

Fundatia Estuar, Roemenie

Estuar is in 1993 opgericht en biedt geestelijke gezondheidszorg aan via diverse dagcentra: 2 in Boekarest, 1 in Cluj, 1 in Ploiesti en 1 in Giurgiu en daarnaast via 2 filialen: 1 in Botosani en 1 in Constanta. Ook hebben we een 17-jarenproject ontwikkeld voor begeleid wonen in Boekarest, het eerste in Roemenië op het gebied van geestelijke gezondheid. We bieden sociale voorzieningen voor meer dan 350 mensen. De doelgroepen zijn: gebruikers van geestelijke gezondheidszorg, hun families en specialisten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Estuar houdt zich bezig met de implementatie van diverse projecten: men biedt ondersteuning voor sociale voorzieningen binnen dagcentra in het hele land, men ondersteunt accommodaties en begeleide banen voor gebruikers van geestelijke gezondheidszorg en men is bezig met de implementatie van een begeleid-wonenproject voor gebruikers van geestelijke gezondheidszorg in Boekarest. Estuar is aangesloten bij Mental Health Europe en het anti-armoedenetwerk RENASIS. In 2010 hebben wij 13 projecten geïmplementeerd (1 voor begeleid-wonendiensten, 7 sociale voorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg, 1 bewustmakingsproject, 1 vrijwilligersproject, 1 sociaal integratieproject, 1 erkenningsproject voor de geestelijke gezondheid, 1 samenwerkingsverband in een adviesproject voor moeders).

- arrow up

Stichting UZTAI Fundazioa, Spanje - Baskenland

De missie van de "UZTAI" is gericht op de algemene belangen van de mensen met ziektes en psychische aandoeningen, en dan met name voor mensen met een kritieke en langdurig evoluerende ziekte, gehandicapten en mensen die te maken hebben met sociale uitsluiting of marginalisatie, in welke vorm dan ook, via de ontwikkeling van studie en onderzoek.

Specifieke doelstellingen en activiteiten:
1) Het realiseren van studies en projecten m.b.t. de levensvatbaarheid van gezondheids- en sociale voorzieningen, van samenlevingsvormen en woonvoorzieningen voor psychiatrische patiënten, gehandicapten en mensen die te maken hebben met sociale uitsluiting.
2) De ontwikkeling van programma's en projecten ter bevordering van de geestelijke gezondheid (lokaal en internationaal).
3) De bescherming van de belangen en mensenrechten van psychiatrische patiënten.
4) Het realiseren van solidaire aanpak voor ontwikkelingslanden, waarbij specifiek wordt samengewerkt met het oog op deze doelstellingen.
5) Maatregelen ter voorkoming van de oorzaken voor psychische aandoeningen en het chronisch worden daarvan alsmede van stigmatisering, marginalisatie en sociale uitsluiting.

- arrow up

Zavod RUJ - instituut voor educatie, kwalificatie en rehabilitatie, Slovenie

Het instituut werd opgericht om in te spelen op de behoeften van werkloze gehandicapten die graag aan de slag wilden. Het belangrijkste doel is mensen met een handicap efficiënt te begeleiden richting (re)integratie op de arbeidsmarkt.

Belangrijkste activiteiten:
De arbeidsrevalidatie wordt gebaseerd op multidisciplinair teamwork en een actieve betrokkenheid en empowerment van de gehandicapte.

Activiteiten:
• motivatie voor werk en sociale integratie
• beoordeling van arbeidscapaciteiten
• training van sociale vaardigheden
• begeleiding bij de beroepskeuze
• praktijktraining
• analyse en aanpassing van de werkplek
• arbeidsbemiddeling
• toezicht

Ruj heeft het Sheltered Employment Centre opgezet, waar 16 gehandicapten werken met een arbeidsgeschiktheid van 30%-70%.

Programma voor sociale integratie voor mensen met minder dan 30% arbeidseffectiviteit. Doelstelling: mensen motiveren om meer arbeids- en sociale vaardigheden te verwerven, hun sociale netwerk uit te breiden en de voorwaarden voor sociale integratie te verbeteren of tot stand te brengen. Het programma draait bij Ruj met 12 gebruikers.

- arrow up

International Center for Clubhouse Development, United States of America

Het in 1994 opgerichte ICCD is een non-gouvernementele, internationale non-profitorganisatie. Het ICCD biedt wereldwijd ondersteuning aan gemeenschappen bij het creëren van oplossingen voor mensen met psychiatrische achtergrond. We helpen gemeenschappen over de hele wereld bij het opzetten van clubhuizen; gemeenschapscentra die mensen met psychiatrische achtergrond hoop geven en de mogelijkheden bieden om hun volledige potentieel te benutten. ICCD clubhuis, waarvan er wereldwijd al meer dan 300 zijn, worden opgezet vanuit de overtuiging dat voor het herstel van een ernstige psychische aandoening iemand als volledig persoon moet worden opgenomen in een vitale gemeenschap met gevoel voor cultuur. De gemeenschap van een ICCD clubhuis biedt mensen respect, hoop, een contact dat van twee kanten komt en de onbeperkte mogelijkheid om te profiteren van dezelfde vriendschap, huisvesting, opleiding, gezondheidszorg en werkgelegenheid als de rest van de samenleving.

Het ICCD bevordert de ontwikkeling en versterking van de gemeenschapsgerichte clubhuizen, controleert en faciliteert de opzet en ontwikkeling van internationale clubhuis- standards faciliteert en garandeert de kwaliteit van training, adviezen, kwaliteitsbeheer en -certificering, onderzoek en belangenbehartiging voor clubhuizen als onderdeel van gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Het ICCD zorgt voor een effectieve communicatie en verspreiding van essentiële onderzoeksresultaten en informatie over het clubhuismodel wereldwijd voor organisaties of groepen mensen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een clubhuis of die al bezig zijn met het verbeteren van de activiteiten van een bestaand clubhuis. Het ICCD organiseert de wereldwijde International Clubhouse Seminars. Het volgende seminar wordt in 2011 in Zweden gehouden.

empad

© 2011-2014 Empad-project.eu and Empad-training.eu - Design by Monkinmedia